instagram

قوز قرنیه یا کراتوکونوس (Keratoconus)

کراتوکونوس یا قوز قرنیه چیست؟؟ قرنیه به طور طبیعی دارای شکلی کروی است اما در قوز قرنیه ، قرنیه برآمده و مخروطی شکل می شود.در این بیماری قرنیه نازک شده و شکل آن تغییر می کند. نازك شدن و تغيير حالت قرنيه از كروي به مخروطي منجر به ايجاد نزديك بيني و آستيگماتيسم  نامنظم و […]

ادامه...