instagram

تومور بزرگ پشت کره چشم و بصورت اینتراکونال

تومور اربیت تومور بزرگی در پشت کره چشم که باعث فشار به چشم و عصب بینایی و کاهش دید شده بود.خوشبختانه پس از دسترسی از طریق برش پشت پلک و یافتن تومور، پس از آزاد کردن تمام چسبندگیها تومور بدون هیچ گونه عارضه و اثری روی بینایی خارج گردید.

ادامه...

تومور چشم در کودک ۵ ماهه

تومور چشم کودک پنج ماهه با بیرون زدگی چشم راست با فشار به عصب بینایی پس از برش ملتحمه و از طریق پشت پلك و دسترسی به تومور، تومور به طور كامل برداشته شد و قسمت كیستیك كه عمده تومور را تشكیل میداد و به صورت تخلیه مایع در فیلم دیده میشود كامل خارج گردید […]

ادامه...