instagram

جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله

تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی موجب بیرون زدگی كره چشم شده بود كه در نگاه روبرو و بالا مشهود است؛ با برش ملتحمه در پشت پلك، چسبندگیهای بافتی توده عروقی به اطراف و به عصب آزاد شد و تومور به آرامی خارج شد. عملكرد عصب بینایی […]

ادامه...

تومور بزرگ پشت کره چشم و بصورت اینتراکونال

تومور اربیت تومور بزرگی در پشت کره چشم که باعث فشار به چشم و عصب بینایی و کاهش دید شده بود.خوشبختانه پس از دسترسی از طریق برش پشت پلک و یافتن تومور، پس از آزاد کردن تمام چسبندگیها تومور بدون هیچ گونه عارضه و اثری روی بینایی خارج گردید.

ادامه...

تومور چشم در کودک ۵ ماهه

تومور چشم کودک پنج ماهه با بیرون زدگی چشم راست با فشار به عصب بینایی پس از برش ملتحمه و از طریق پشت پلك و دسترسی به تومور، تومور به طور كامل برداشته شد و قسمت كیستیك كه عمده تومور را تشكیل میداد و به صورت تخلیه مایع در فیلم دیده میشود كامل خارج گردید […]

ادامه...