instagram

بازسازی شکستگی کاسه چشم

با توجه به این که بیشتر شکستگی های کاسه چشم یک طرفه رخ می دهد، برای بازسازی شکستگی ها، به تصویر سه بعدی کاسه چشم سالم که درقالب مهندسی معکوس و با تکنولوژی پرینتر سه بعدی و CT SCAN صورت بیمار بدست آمده می آید،میتوان از آن برای ترمیم کاسه چشم شکسته شده استفاده کرد. […]

ادامه...