instagram

تومور بسیار وسیع کاسه چشم با گسترس به ورودی مغز

تومور بسیار وسیع کاسه چشم بیمار کودک ۲ ساله ای است با تومور بسیار وسیع کاسه چشم با گسترس به ورودی مغز ، سینوس ماگزیلا، و فضای پتریگوپالاتین که با حضور همكارعزیزم آقای دكتر صمدیان جراح مغز و اعصاب، پس از برش از پشت پلک و برداشتن استخوان زایگوما تمام تومور برداشته و در پایان […]

ادامه...

جراحی تومور بزرگ كاسه چشم در كودك ١٤ساله

تومور بزرگ كاسه چشم بيمار كودك ١٤ساله اي بود كه از ٢سال قبل دچار بيرون زدگي چشم بود كه رفته رفته تشديد شده بود در بررسي MRI تومور بزرگي در سقف كاسه چشم در قسمت سوپرامديال وجود داشت كه تا انتهاي ديواره فوقاني كاسه چشم ادامه داشت.پس از يك برش ١/٥سانتي و رسيدن به كاسه […]

ادامه...

تومور اربیتال

تومور اربیت تومور اربیتال ، پس از برش شیار پلكی و رسیدن به لبه استخوانی اربیت و ورود به اربیت و دیسکت کردن و یافتن و ازاد کردن کامل توده، تومور بطور کامل با کپسول خارج شد:

ادامه...

برداشتن کامل پلک بعلت تومور بدخیم و بازسازی مجدد

برداشتن کامل پلک بعلت تومور بدخیم تومور وسيع پلك تحتاني سمت چپ در خانم ٥٠ ساله، كه با حاشيه چند ميليمتري جهت ايجاد بافت عاري از تومور به صورت تمام ضخامت برداشته شد. به دليل وسعت تومور بدخيم ، ٩٠ درصد از پلك پايين بصورت تمام ضخامت برداشته شد. با استفاده از نيمه بالايي بافت […]

ادامه...

جراحی تومور بزرگ مادرزادی روی استخوان فرونتال

تومور بزرگ مادرزادی برخی تومورهای مادرزادی به دلیل رشد داخل استخوانی بیرون زدگی کمتری ایجاد می کنند و به همین دلیل دیرتر علامتدار می شوند. تقریبا در تمام این بیماران محل برش باید در محلی باشد که پس از ترمیم زخم اثری از محل برش باقی نماند. همانطور که در فیلم دیده می شود پس […]

ادامه...

تومور بزرگ داخل کاسه چشم باگسترش به شکاف اربیتال تحتانی

تومور بزرگ داخل کاسه چشم بیمار اقای ۴۲ ساله ای هستند که تومور وسیعی در قسمت اینفراتمپورال کاسه چشم راست داشتند . پس از برش پشت پلک ابتدا تومور از بافت نرم اربیت جدا شد سپس قسمت های متصل به دیواره لترال و تحتانی ازاد شد. چون این نوع تومور از محل اتصال دو استخوان […]

ادامه...

توموربزرگ مادرزادی در بالای کاسه چشم و روی ابرو

 تومور مادرزادی کاسه چشم پس از برش شیارپلکی و رسیدن به لبه استخوانی کاسه چشم، تومورکه به شدت به استخوان وبافتهای اطراف چسبیده بود به طورکامل آزاد شد؛ قسمتی از استخوان که توسط تومور خورده شده است پس از خارج کردن کامل تومور در بالای کاسه ی چشم دیده می شود:

ادامه...

جراحی تومور درموئید داخل اربیت با چسبندگی گسترده

جراحی تومور درموئید داخل اربیت خانم ٢٣ ساله با تومور درموئید داخل اربیت با چسبندگی گسترده به غده اشكی و عضلات حركت دهنده كره چشم در سمت بالا و در سمت خارج، با خوردگی وسیع استخوانی پس از برش در شیار پلكی و دایسكشن ، با احتیاط فراوان چسبندگیهای تومور از بافتهای اطراف آزاد شد […]

ادامه...

تومور بسیار بزرگ اربیت با گسترش به پیشانی

تومور بسیار بزرگ اربیت با گسترش به پیشانی و سینوس فرونتال بیمار خانم ٥٢ ساله ای بودند با بیرون زدگی و جابجایی كره چشم به سمت پایین كه پس از برش شیار پلكی و ازاد کردن تمام قسمت های تومور و خارج کردن تومور ، كل سینوس فرونتال نیز برداشته و بافت استخوانی دریل شد […]

ادامه...

تومور اربیت بسیار بزرگ در چشم راست

تومور اربیت بسیار بزرگ در چشم راست تومور وسیع پشت کاسه چشم باعث فشار به عصب و کاهش بینایی و ورم سر عصب بینایی شده بود. پس از برش شیار پلکی و رسیدن به ریم اربیت و وارد کاسه چشم شدن، پس از دایسکشن تومور یافته شد و به طور کامل خارج گردید:  

ادامه...

جراحی تومور بسیار وسیع کاسه چشم orbital tumor

تومور کاسه چشم تومور بسیار وسیع کاسه چشم در یک خانم ۲۲ ساله که قبلا ۸ بار تحت جراحی قرار گرفته بود. جهت دسترسی به تومور دیواره های داخلی، تحتانی وفوقانی ازاد شد. تومور از تمام بافتها جدا شد و چون عضلات مایل فوقانی و مایل تحتانی داخل تومور بودند بناچار این عضلات نیز برداشته […]

ادامه...

جراحی تومور بزرگ در قسمت خارجی پلک فوقانی

تومور بزرگ در قسمت خارجی پلک تومور بزرگ در قسمت خارجی پلك فوقانی سمت راست كه بافت درگیر به طور كامل وبا حاشیه وسیع به صورت تمام ضخامت برداشته شد. جهت باز سازی لایه خلفی پلك فلپ پریوستئال تهیه شد و پوستریور لاملا بازسازی شد كانتوپلاستی جانبی انجام شد. آنتریور لاملا نیز با فلپ پوستی […]

ادامه...

جراحی تومور وسیع پلک پایین

تومور پلک تومور وسیع پلك پایین با درگیر شصت درصد حاشیه پلك و تارس بافت تومورال با حاشیه مناسب به صورت تمام ضخامت برداشته شد. سپس پلك با چرخاندن فلپ تنزل از قسمت تمپورال به طور كامل بازسازی شد:

ادامه...

خارج کردن تومور اربیت چشم بسیار بزرگ ( orbital tumor)

خانمی با پروپتوز یا بیرون زدگی تدریجی چشم راست توده بسیار بزرگ عروقی که باعث رانده شدن عصب بینایی به یک سمت شده بود و کره چشم را به سمت جلو جابجا کرده بود. با استفاده از برش پشت پلک از طریق ملتحمه در فورنیکس تحتانی وارد کاسه چشم شده و با آزاد کردن چسبندگیهای […]

ادامه...

فیلم جراحی تومور پلک پایین

جراحی تومور پلک پایین خانم ٨٤ ساله با تومور وسیع پلك پایین با درگیری حاشیه پلك و تارس و گسترش به مجرای اشكی بافت تومورال با حاشیه ٤ میلیمتر به صورت تمام ضخامت برداشته شد. سپس پلك با چرخاندن فلپ از قسمت تمپورال به طور كامل بازسازی شد. كانتوپلاستی مدیال و لترال برای بیمار انجام […]

ادامه...

صفحه 1 از 3123