instagram

بیمارستان فارابی:برگزاری سمینار باز آموزی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: سمینار بازآموزی  Orbital Imaging ( تصویربرداری اربیت) روز پنج شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ در سالن آمفی تئاترپروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد. در این برنامه که به صورت پانل برگزار شد مباحثی مانند تصویر برداری تروماهای اربیت، اجسام خارجی اربیت ، ضایعات پری اربیتال، تومورهای اربیت و گلوب، تومورهای اربیت در […]

ادامه...